מקרקעין ונדל"ן

מה דינו של חוזה למכירת מקרקעין, שהוצג למראית עין כהסכם מתנה לשם העלמת מס?

בית המשפט: אין עוררין כי הסכם המתנה שנערך למראית עין הינו בטל. אולם, מה מעמדו של החוזה האמיתי שנכרת בין הצדדים והוסתר על ידם מרשויות המס? מהו חוזה למראית עין?

המשך קריאה

בית המשפט המחוזי הורה על ביטול עסקת מתנה בדירת מגורים שהושלמה ברישום בשל העדר גמירות דעת

נפסק: לשם הוכחת גמירות דעת בעסקת מתנה יש להוכיח "הבנה מלאה" של נותן המתנה. בנסיבות העניין הוכח כי התובעת סברה כל העת כי תוכל לחזור בה ממתן הדירה, כפי שעשתה

המשך קריאה

בית המשפט המחוזי הורה על אכיפת הסכם למכירת דירת מגורים למרות שטיוטת ההסכם לא נחתמה על ידי הצדדים

תמצית עובדות המקרה הנתבעים, זוג נשוי, הם בעלי זכויות החכירה מרשות מקרקעי ישראל של דירת מגורים בתל-אביב. לקראת סוף שנת 2018 פנו הנתבעים למשרד תיווך לשם מכירת הדירה. התובעים התעניינו

המשך קריאה

פורסם נוהל "רישום פעולת הורשה על חלק מזכויות המוריש"

רשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים פרסמה הוראות נוהל המסדירות את אופן רישום פעולת ההורשה במקרה שבו מבוקש לרשום בירושה רק חלק מזכויותיו של המנוח במקרקעין

המשך קריאה

חוזר מיסוי מקרקעין 2/2019: מס הרכישה ברכישת דירת מגורים כתחליף לדירת מגורים יחידה בקבוצת רכישה שטרם הסתיימה

ג' אייר, תשע"ט 08 מאי 2019 תוכן עניינים כללי 2 המצב החוקי עובר לתיקון מספר 93 לחוק 3 מצב משפטי קיים – הצורך בהקלה במקרים חריגים 3 המצב החוקי לאחר

המשך קריאה

הערת "מס רכישה מקדמה"

בתאריך 29.12.2016 תוקן סעיף 16(ז) לחוק מיסוי מקרקעין, באופן שנקבע כי ניתן לבצע רישום עסקת מכר או חכירה על אף שלא שולמו במלואם תשלומי המס, בכפוף לרישום הערה במרשם בדבר

המשך קריאה
הובלה, אחסנה ושילוח בינלאומי

בעל חניון פתוח אינו אחראי לפצות בעל רכב בשל גניבת חפצים מהרכב

נקבע: לא ניתן לראות בבעל חניון פתוח כ"מחזיק" בנכס ולכן בעל החניון אינו חב כלפי בעל הרכב בחובת שמירה ואינו "שומר שכר" לפי חוק השומרים נסיבות המקרה: בעל רכב הגיש

המשך קריאה

כתב אשראי דוקומנטרי (LETTER OF CREDIT) – חלק שלישי

הסדרי תשלום עיקריים באשראי דוקומנטרי על מכתב האשראי לציין את התנאים לתשלום האשראי. בכללי הסחר הבינלאומי האחידים נקבעו ארבעה סוגים עיקריים של הסדרי תשלום אשראי דוקומנטרי. תשלום עם הצגת מסמכים

המשך קריאה

כתב אשראי דוקומנטרי (LETTER OF CREDIT) – חלק שני

סוגים עיקריים של  אשראי דוקומנטרי אשראי דוקומנטרי בלתי חוזר (Irrevocable Letter of Credit) – אשראי דוקומנטרי בלתי חוזר אינו ניתן לביטול או לשינוי ללא הסכמת הבנק הפותח, המוטב והבנק המוסמך.

המשך קריאה

כתב אשראי דוקומנטרי (LETTER OF CREDIT) – חלק ראשון

מהו כתב אשראי דוקומנטרי? כתב אשראי דוקומנטרי הוא מסמך המונפק על ידי בנק או מוסד פיננסי שנועד להבטיח למוטב, בדרך כלל יצואן או מוכר טובין, כי התשלום של הקונה יבוצע

המשך קריאה

טענת רשלנות כלפי עמיל מכס בסיווג סחורה נדחתה בהעדר ראיות חיצוניות ועדות של גורם מקצועי

נקבע: בית המשפט השלום דחה תביעה כנגד עמיל מכס בטענה לרשלנות בסיווג טובין; לצורך הוכחת התרשלות של עמיל מכס יש להציג ראיות חיצוניות ועדות או חוות דעת של גורם מקצועי

המשך קריאה

בית המשפט המחוזי מרכז דחה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברות הובלה בטענה להפרה של חוק אויר נקי

בית המשפט קיבל את טענות לקוחת משרדנו והורה על בסיסן על מחיקת הבקשה לאישור התביעה כייצוגית אף כנגד המשיבות האחרות על אף שהגישו בקשות 'הסתלקות מתוגמלת' כנגד חברת הובלה המיוצגת

המשך קריאה
הסכמי קבלנות

זכות העכבון בהסכם קבלנות

מהו עכבון? עכבון הוא זכות על פי דין לעכב מיטלטלין כערובה לחיוב עד שיסולק החוב (סעיף 11 לחוק המיטלטלין, תשל"א- 1971). העכבון במהותו הינו סעד מסוג SELF HELP הניתן לנושה.

המשך קריאה

סיווג הסכמי קבלנות – הסכם "פאושל", הסכם "למדידה" ו-"רג'י"

מהם הסכם "פאושל", הסכם "למדידה" וחוזה "רג'י"? הסכם קבלנות הוא הסכם לעשיית מלאכה או למתן שירות בשכר כשהקבלן אינו עובד של המזמין. החיובים הבסיסיים של הצדדים להסכם הקבלנות הם חיובו

המשך קריאה

עיכבון מיוחד, עיכבון כללי ועיכבון הסכמי

זכות העיכבון זכות העיכבון הינה זכות משפטית שבהפעלתה מעכב הנושה בידו נכס של החייב המצוי בחזקתו כבטוחה לפרעון החוב. זכות עיכבון על פי חוק המיטלטלין סעיף 11 (א) לחוק המיטלטלין

המשך קריאה