פרסומים

דיני מכרזים

דיני מכרזים – פסילת הצעה בשל טעות בתוקף ערבות בנקאית

בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, פגם בערבות בנקאית מוביל, למעט במקרים חריגים ויוצאי דופן, לפסילת ההצעה: "כלל הוא, כך נקבע, כי בכוחו של פגם בערבות להביא לפסילת הצעה במכרז, אף

קרא עוד ←

דיני מכרזים – המועד לתקיפת תנאי במכרז

לעיתים כוללים מסמכי מכרז תנאים אשר מפלים לרעה בין מציעים פוטנציאליים שונים או תנאים המעניקים יתרון מובנה למציעים מסוימים. ישנם מציעים הסבורים כי באפשרותם לדחות את מועד תקיפת תנאים אלו

קרא עוד ←

דיני מכרזים – פסילת הצעה בשל סימון מעטפת ההצעה

ישנם מכרזים שבהם קובעת ועדת המכרזים כי אין לבצע סימונים על גבי מעטפת המכרז. אחת ההצדקות לדרישה זו היא למנוע זיהוי של מעטפה עם מציע מסוים. אחד ממקרים אלו נדון

קרא עוד ←

דחיית עתירה לביטול מכרז בשל שיהוי בהגשתה

מהו שיהוי? בית המשפט רשאי לדחות עתירה מינהלית, גם במקרה שבו נימוקיה מוצדקים, במקרה שבו הגשת העתירה לוקה בשיהוי. על-פי פסיקת בתי המשפט, השיהוי מורכב משלושה יסודות: יסוד השיהוי הסובייקטיבי,

קרא עוד ←

דיני מכרזים – השתתפות ב"סיור קבלנים" או "מפגש מציעים"

מכרזים ציבוריים רבים כוללים סעיף המחייב את המציעים במכרז להשתתף בישיבה מקדמית הנקראת לעיתים בשם "סיור קבלנים" או בשם "מפגש מציעים". ההשתתפות בישיבה מעין זו מוגדרת לעיתים במכרזים כתנאי סף ולעיתים כדרישה

קרא עוד ←

החובה של רשויות ציבוריות לפרסם נהלים פנימיים

לכל רשות ציבורית (משרד ממשלתי, חברה ממשלתית, רשות מקומית וכד') סמכות לקבל החלטות שמשפיעות על החיים של אחד מאתנו באופן ישיר. לעתים ההחלטות של הרשות הציבורית מעוררות חשש כי הן התקבלו

קרא עוד ←

דיני מכרזים-חובתה של עיריה לדון בהצעה יחידה

האם רשאית רשות מקומית לבטל מכרז רק בשל הגשתה של הצעה יחידה? תקנה 22(ו) לתקנות העיריות קובעת כי "לא תמליץ הועדה, דרך כלל, על הצעה אם היתה זו ההצעה היחידה שהוגשה,

קרא עוד ←

דיני מכרזים – ביטול תנאי נסתר (מחיר רצפה) במכרז

החלטת בית המשפט העליון בדבר קיומו של "מחיר רצפה" נסתר במכרז מכרז הוא מסגרת פורמלית שבה מוזמנים גופים שונים להתחרות ביניהם ולהגיש למפרסם המכרז הצעות אשר לאחר מכן נבחנות זו

קרא עוד ←

הסכמי קבלנות

זכות העכבון בהסכם קבלנות

מהו עכבון? עכבון הוא זכות על פי דין לעכב מיטלטלין כערובה לחיוב עד שיסולק החוב (סעיף 11 לחוק המיטלטלין, תשל"א- 1971). העכבון במהותו הינו סעד מסוג SELF HELP הניתן לנושה.

קרא עוד ←

סיווג הסכמי קבלנות – הסכם "פאושל", הסכם "למדידה" ו-"רג'י"

מהם הסכם "פאושל", הסכם "למדידה" וחוזה "רג'י"? הסכם קבלנות הוא הסכם לעשיית מלאכה או למתן שירות בשכר כשהקבלן אינו עובד של המזמין. החיובים הבסיסיים של הצדדים להסכם הקבלנות הם חיובו

קרא עוד ←

עיכבון מיוחד, עיכבון כללי ועיכבון הסכמי

זכות העיכבון זכות העיכבון הינה זכות משפטית שבהפעלתה מעכב הנושה בידו נכס של החייב המצוי בחזקתו כבטוחה לפרעון החוב. זכות עיכבון על פי חוק המיטלטלין סעיף 11 (א) לחוק המיטלטלין

קרא עוד ←

חברות

פורסם תזכיר לחוק החברות: מחיקה מינהלית של חברות לא פעילות

צעד חשוב נוסף בדרך לניקוי מרשם החברות מחברות רשומות שאינן פעילות: משרד המשפטים פרסם ביום 15.4.2018 תזכיר בשם "חוק החברות (תיקון מס' ...)(מחיקה מינהלית), התשע"ח – 2018". תכלית התזכיר לנקות

קרא עוד ←

אחריות בעל מניות ומנהל להפרה של קנין רוחני מצד חברה

בית המשפט המחוזי בחיפה דן לאחרונה בתביעה שהוגש כנגד חברה וכנגד מי ששימש כבעל המניות והמהנל בחברה בשל הפרה של סימן מסחר רשום. לאחר שבית המשפט קיבל את טענות התובעת

קרא עוד ←

חברות – כינוס אסיפה מיוחדת בחברה פרטית על ידי בעלי מניות מיעוט

התנאי לכינוס אסיפה מיוחדת בחברה פרטית על ידי בעל מניות מיעוט חוק החברות מורה לדירקטוריון חברה פרטית לכנס אסיפה מיוחדת, בין היתר, לפי דרישה של "בעל מניה, אחד או יותר,

קרא עוד ←

המעמד המחייב של תקנון חברה

תקנון חברה הוא חוזה בין בעלי המניות לבין עצמם ובין כל אחד מהם לבין החברה (סעיף 17(א) לחוק החברות התשנ"ט-1999; ע"א 524/88 "פרי העמק" – אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ'

קרא עוד ←

ביטול מניות רדומות

מהי מניה רדומה? רכישה עצמית של מניות (stock repurchase) היא פעולה שבמסגרתה חברה רוכשת את מניותיה מבעלי מניות. בישראל, פעולה זו הייתה אסורה עד כניסתו לתוקף של חוק החברות משנת 1999,

קרא עוד ←

מדריך מהיר לרישום חברה

הקמת חברה בע"מ מעניקה יתרונות רבים בהיבט המשפטי ובהיבט החשבונאי. בהיבט, המשפטי, הקמת חברה בע"מ מעניקה יתרון לא מבוטל בשל האישיות המשפטית הנפרדת של החברה, המפרידה בין הנושים לבין בעלי

קרא עוד ←

רכישת דירה

פורסם נוהל "רישום פעולת הורשה על חלק מזכויות המוריש"

רשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים פרסמה הוראות נוהל המסדירות את אופן רישום פעולת ההורשה במקרה שבו מבוקש לרשום בירושה רק חלק מזכויותיו של המנוח במקרקעין

קרא עוד ←

חוזר מיסוי מקרקעין 2/2019: מס הרכישה ברכישת דירת מגורים כתחליף לדירת מגורים יחידה בקבוצת רכישה שטרם הסתיימה

ג' אייר, תשע"ט 08 מאי 2019 תוכן עניינים כללי 2 המצב החוקי עובר לתיקון מספר 93 לחוק 3 מצב משפטי קיים – הצורך בהקלה במקרים חריגים 3 המצב החוקי לאחר

קרא עוד ←

הערת "מס רכישה מקדמה"

בתאריך 29.12.2016 תוקן סעיף 16(ז) לחוק מיסוי מקרקעין, באופן שנקבע כי ניתן לבצע רישום עסקת מכר או חכירה על אף שלא שולמו במלואם תשלומי המס, בכפוף לרישום הערה במרשם בדבר

קרא עוד ←

עדכון מדרגות מס רכישה בהתאם לעליית המדד בשנת 2017 [21/1/2018]

מדרגות מס הרכישה מתעדכנות אחת לשנה בהתאם לשיעור עליית המדד. בהתאם להודעה שפורסמה על ידי רשות המיסים, בעקבות עליית המדד בשנת 2017 בשיעור של כ-2.65% יפחת מס הרכישה המשולם עבור

קרא עוד ←

תשלום מס שבח מופחת בידי מוכר מרובה דירות עבור דירות ישנות (חישוב לינארי)

בשנת 2013 בוצע תיקון נרחב בחוק מיסוי מקרקעין, במסגרתו בוטלו פטורים שונים מתשלום מס שנהגו במשך שנים. תיקונים נרחבים אלו נכנסו לתוקף בתאריך 1.1.2014. בהתאם לנוסח המתוקן של החוק, כיום

קרא עוד ←

הסכמי אופציה ייחודית במקרקעין

הסכם אופציה הוא חוזה בין מספר צדדים שמקנה למקבל/רוכש האופציה זכות לרכוש נכס מקרקעין תמורת מחיר קבוע מראש (מחיר הרכישה) במועד קבוע מראש או לפניו (תקופת האופציה) על ידי מסירת

קרא עוד ←

זכות יוצרים
הזכות המוסרית: חובת מזמין היצירה לתחזק את היצירה ולמנוע פגיעה בה

הזכות המוסרית: חובת מזמין היצירה לתחזק את היצירה ולמנוע פגיעה בה

הזכות המוסרית: חובת מזמין היצירה לתחזק את היצירה ולמנוע פגיעה בה גופים ציבוריים ופרטיים מתקשרים לעיתים בהסכמים עם יוצרים שעניינם הזמנה של יצירה (לדוגמה, פסל המוצב במקום ציבורי). לעיתים, עם

קרא עוד ←
זכות יוצרים בצילומי אירוע משפחתי

זכות יוצרים בצילומי אירוע משפחתי

סעיף 33(1) לחוק זכות יוצרים יוצר עיקרון כללי שלפיו "היוצר של יצירה הוא הבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה". כאשר מדובר ביצירת צילום, הבעלים הראשוני של הזכויות הוא הצלם. סעיף

קרא עוד ←
זכות יוצרים בצילום טכני וצילום סטודיו

זכות יוצרים בצילום טכני וצילום סטודיו

היצירות המוגנות בחוק זכות יוצרים סעיף 4(א) לחוק קובע כי זכות יוצרים מגנה, בין היתר, על "יצירה מקורית שהיא יצירה ספרותית, יצירה אמנותית, יצירה דרמטית או יצירה מוסיקלית, המקובעת בצורה

קרא עוד ←
זכות יוצרים בצילום תיעודי (דוקומנטרי)

זכות יוצרים בצילום תיעודי (דוקומנטרי)

היצירות המוגנות בחוק זכות יוצרים סעיף 4(א) לחוק קובע כי זכות יוצרים מגנה, בין היתר, על "יצירה מקורית שהיא יצירה ספרותית, יצירה אמנותית, יצירה דרמטית או יצירה מוסיקלית, המקובעת בצורה כלשהי".

קרא עוד ←
מי בעל זכות יוצרים בצילום – הצלם או המצולם?

מי בעל זכות יוצרים בצילום – הצלם או המצולם?

סעיף 33(1) לחוק זכות יוצרים, שכותרתו "הבעלים הראשון של זכות היוצרים" קובע כי "היוצר של יצירה הוא הבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה". אולם, חוק זכות יוצרים אינו כולל הגדרה

קרא עוד ←
אחריות מנהל חברה להפרת זכות יוצרים

אחריות מנהל חברה להפרת זכות יוצרים

אחריות אישית של מנהל בחברה להפרת זכות יוצרים – כללי תביעה בשל הפרת זכות יוצרים או זכות מוסרית הינה תביעה נזיקית. בדיני הנזיקין אחריותו האישית של נושא משרה בחברה אינה

קרא עוד ←

ליטיגציה אזרחית מסחרית
האם ניתן לעקל ערבות בנקאית שהוצאה לטובת צד שלישי?

האם ניתן לעקל ערבות בנקאית שהוצאה לטובת צד שלישי?

בנק של חייב הוציא לבקשתו ערבות בנקאית אוטונומית לטובת צד שלישי למטרה מסוימת (לדוגמה, לשם הבטחת ביצוע התחייבויות חוזיות של החייב). האם נושה של החייב יכול להטיל עיקול על הערבות

קרא עוד ←

לשון הרע

לשון הרע – האם ניתן לעקוף את ההגנות בחוק איסור לשון הרע באמצעות עילות מחוקים אחרים?

  חוק איסור לשון הרע מקנה למפרסם הגנות שונות מפני תביעה וזאת גם במקרים שבהם תוכן הפרסום שנעשה על ידו מהווה "לשון הרע". כך, כדוגמה, סעיף 13(5) לחוק איסור לשון

קרא עוד ←

לשון הרע – הגנה לפרסומים שנעשו במסגרת הליכים משפטיים

סעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע מקנה, בין היתר, הגנה לפרסומים שנעשו על ידי בעל דין, בא כוחו של בעל דין או עד, אשר נעשו תוך כדי דיון בפני שופט,

קרא עוד ←

לשון הרע – אמות המידה הכלליות לבחינה אם ביטוי מהווה "לשון הרע"

מהי עוולת לשון הרע? על פי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה – 1965, "לשון הרע" היא ביטוי על אדם (כולל תאגיד) שפרסומו עלול – להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו

קרא עוד ←