פורסם תזכיר לחוק החברות: מחיקה מינהלית של חברות לא פעילות

צעד חשוב נוסף בדרך לניקוי מרשם החברות מחברות רשומות שאינן פעילות

משרד המשפטים פרסם ביום 15.4.2018 תזכיר בשם "חוק החברות (תיקון מס' …)(מחיקה מינהלית), התשע"ח – 2018".

על פי הפרסום, תכלית התזכיר לקדם את האינטרס הציבורי שבניקוי מרשם החברות מההיקף הגדול של חברות הרשומות במרשם החברות כחברות פעילות אף שבפועל הן לא פעילות, אינן מגישות דוח שנתי ופרטיהן אינם מעודכנים במרשם.

לדברי משרד המשפטים, רישומן של חברות אלה במרשם עשוי אף להוביל לניצול לרעה של אותן "חברות מתות" לצרכים פליליים למשל בהיבטי מיסוי. לכן, גם הדרישות הבינלאומיות מעודדות את המדינה לפעול בנושא כדי שחברות שאינן מעדכנות את פרטיהן מול רשם החברות יימחקו ממאגר החברות.

כדי להתמודד עם תופעה זו, מוצע בתזכיר להקנות לרשם החברות סמכות מנהלית למחיקה של חברות מפרות לפי סעיף 362א לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 אם שוכנע, לאחר בדיקות מקדימות שערך, שהן אינן פעילות מול רשות המיסים ושאין להן נכסים וחובות.

משמעות המחיקה המוצעת היא חיסול האישיות המשפטית של החברה. מאחר שדרך המלך לחיסול חברה הינה בהליך של פירוק, מוצע בתזכיר כי על אף המחיקה, הסנקציות החלות על בעל שליטה בחברה מפרה והמונעות ממנו ייסוד של חברה חדשה ימשיכו לחול, עד לפירוקה של החברה המחוקה בבית המשפט או עד לפירוקה מרצון בהליך פירוק מרצון. בנוסף, מוצע להקנות לבית המשפט סמכות לבטל את המחיקה בתוך 20 שנה מיום המחיקה ולרשם סמכות לבטל את המחיקה בתוך שנתיים מיום המחיקה. 

סמכות המחיקה המינהלית לרשם משלימה את ההוראות בדבר הליך מזורז לפירוק מרצון של חברה לא פעילה שנקבעו בהוראות פרק ד' לחלק שמיני א' לחוק החברות (כנוסחו בתיקון העקיף לחוק החברות שבחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח – 2018), אשר מקלות מאד על הליך הפירוק מרצון של חברות כאמור.