פורסם נוהל "רישום פעולת הורשה על חלק מזכויות המוריש"

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים פרסמה הוראות נוהל המסדירות את אופן רישום פעולת ההורשה במקרה שבו מבוקש לרשום בירושה רק חלק מזכויותיו של המנוח במקרקעין

בהתאם לנוהל, במקרים בהם מתבקש רישום פעולת הורשה רק ביחס לחלק מזכויותיו של המנוח – בעל הזכות הרשומה, בטענה שייתרת הזכויות לא כלולות בעיזבון (לדוגמה כאשר הוגש צו שלפיו יש לרשום את הירושה רק על חלק מזכויות המנוח במקרקעין, או למשל כאשר ברקע הדברים עסקת קומבינציה, והיורשים טוענים כי רק חלק מהזכויות של המנוח הועברו אליהם בירושה), יש לפעול כדלקמן:

יש לצרף את כל המסמכים שנדרשים לרישום הירושה הנטענת, בהתאם לדין ולנהלים.

הירושה תירשם על החלק המבוקש, בעוד שייתרת זכויותיו של המנוח תירשם כ"עודף". ככל שתוגש
בעתיד בקשה לרישום פעולה בנוגע ל"עודף", יידרש לוודא כי הדבר עולה בקנה אחד עם רישום הירושה
שנרשמה.

קישור: הוראת נוהל- רישום פעולת הורשה על חלק מזכויות המוריש.