עדכון מדרגות מס רכישה בהתאם לעליית המדד בשנת 2017 [21/1/2018]

מדרגות מס הרכישה מתעדכנות אחת לשנה בהתאם לשיעור עליית המדד. בהתאם להודעה שפורסמה על ידי רשות המיסים ביום 21.1.2018, בשנת 2017 עלה המדד בשיעור של כ-2.65%.
המשמעות המעשית של עדכון גובה המדרגות במקרה של עליית מדד, היא הפחתה בסכום של מס הרכישה. כלומר, המחיר ממנו מתחילים להתחייב במס רכישה, עלה.
לדוגמה, במקרה של דירת מגורים יחידה – בשנת 2017 עמד סכום המדרגה הראשונה (החלק מסכום הרכישה שבגינו לא משולם כל מס רכישה) על 1,623,320 ש"ח ממחיר הדירה, ואילו בעקבות עליית המדד יעמוד סכום המדרגה הראשונה על 1,664,520 ש"ח ממחיר הדירה.
דוגמה נוספת, במקרה של דירת מגורים נוספת – בשנת 2017 שולם מס בשיעור 8% על חלק השווי שעד 4,967,445 ש"ח ממחיר הדירה, ואילו בעקבות עליית המדד ישולם מס בשיעור זה על חלק השווי שעד 5,095,570 ש"ח. בנוסף, בשנת 2017 שולם מס בשיעור 10% על חלק השווי העולה על 4,967,445 ש"ח , ואילו בעקבות עליית המדד ישולם מס בשיעור 10% על חלק השווי העולה על 5,095,570 ש"ח.

מדרגות מס הרכישה ברכישת דירת מגורים יחידה:

בהתאם להוראות סעיפים 9(ג1ג)(3) לחוק רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) החל מיום 16.1.18 ועד ליום 15.1.19 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

 1. על חלק השווי שעד 1,664,520 ש"ח – לא ישולם מס;
 2. על חלק השווי העולה על 1,664,520 ש"ח ועד 1,974,335 ש"ח – 3.5%;
 3. על חלק השווי העולה על 1,974,335 ש"ח ועד 5,093,535 ש"ח – 5%;
 4. על חלק השווי העולה על 5,093,535 ש"ח ועד 16,978,450 ש"ח – 8%;
 5. על חלק השווי העולה על 16,978,450 ש"ח– 10%;

מדרגות מס הרכישה ברכישת "דירה נוספת":

להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה):

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ה) לחוק רוכש של דירת מגורים (שאינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.18 ועד ליום 15.1.19 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

 1. על חלק השווי שעד 5,095,570 ש"ח – 8%;
 2. על חלק השווי העולה על 5,095,570 ש"ח – 10%;

דוגמה לחישוב מס הרכישה בהתאם למדרגות המעודכנות החל מיום 16.1.18 ועד 15.1.19:

דוגמה מס' 1 – רכישת דירת מגורים יחידה (כהגדרתה בחוק) בסך של 2,000,000 ש"ח :

 • על חלק השווי שעד 1,664,520 ש"ח – לא ישולם מס
 • על חלק השווי העולה על 1,664,520 ש"ח ועד 1,974,335 ש"ח ישולם מס בשיעור 3.5% = 10,844 ש"ח.
 • על חלק השווי העולה על 1,974,335 ש"ח ועד 2,000,000 ש"ח ישולם מס בשיעור 5%   =  1,283 ש"ח.
 • סה"כ מס רכישה לתשלום – 12,127 ש"ח (לעומת 14,302 ש"ח לרכישות בין 16.1.17 ל – 15.1.18).

דוגמה מס' 2 – רכישת דירת מגורים (שאינה יחידה) בסך של 5,000,000 ש"ח:

 • על חלק השווי שעד 5,000,000 ש"ח ישולם מס בשיעור 8% = 400,000 ש"ח.
 • סה"כ מס רכישה לתשלום – 400,000 ש"ח (לעומת 400,652 ש"ח לרכישות בין 16.1.17 ל – 15.1.18).