הערת "מס רכישה מקדמה"

בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין, תקפה של מכירת זכות במקרקעין החייבת במס מותנה, ככלל, בכך שהמוכר והקונה הגישו לרשויות מיסוי מקרקעין הצהרות על המכירה והרכישה ושילמו סכומי המס המגיעים בגין העסקה.

לאחר מילוי התנאים הנדרשים לפי החוק, מפיקה רשות המיסים למוכר ולקונה אישורים המופנים אל רשם המקרקעין, לפיהם שילמו את סכומי המס המגיעים מהם (או, במקרים המתאימים, כי הם פטורים מתשלום).

בתאריך 29.12.2016 תוקן סעיף 16(ז) לחוק מיסוי מקרקעין, באופן שנקבע כי ניתן לבצע רישום עסקת מכר או חכירה על אף שלא שולמו במלואם תשלומי המס, בכפוף לרישום הערה במרשם בדבר חוב מס שאין בה כדי להגביל את עבירותו של הנכס. הערה מסוג זה נקראת בשם: הערת "מס רכישה מקדמה״.

במסגרת יישום התיקון לחוק מנפיקה רשות המיסים אישור חדש שכותרתו ״מס רכישה מקדמה״, ואשר בהערותיו נרשם נוסח הערת המקדמה – ״יש לרשום הערה לפי סעיף 16 (ז)(1) לחוק מיסוי מקרקעין".

בתאריך 29.11.2017 פרסם הממונה על המרשם באגף רישום והסדר מקרקעין הנחיות ליישום הנוהל הנובעות מתיקון החוק:

  1. כאשר מתבצעת עסקה ומוגש לבוחן העסקאות אישור הכולל הערת מקדמה, תבוצע העסקה, תוך רישום הערת המקדמה על הרוכש/ים בהתאם למפורט באישור.
  2. אין בהערת המקדמה כדי להגביל ביצוע עסקאות ו/או כל פעולה בפנקס המקרקעין.
  3. כאשר רשומה הערת מקדמה ומתבקשת ביצועה של עסקה נוספת, תיכפף הערת המקדמה על הרוכש החדש. ככל שגם הרוכש החדש מציג אישור הכולל הערת מקדמה, תירשם הערה נוספת על הרוכש בגין האישור הנוסף (קרי, על הרוכש החדש תירשמנה 2 הערות מקדמה וכן הלאה).
  4. מחיקת הערת המקדמה: ביטול ההערה יבוצע בממשק מקוון שבין האגף לרישום והסדר מקרקעין לבין רשות המיסים, ועל פי בקשת רשות המיסים במסגרת הממשק.