דיני מכרזים – המועד לתקיפת תנאי במכרז

לעיתים כוללים מסמכי מכרז תנאים אשר מפלים לרעה בין מציעים פוטנציאליים שונים או תנאים המעניקים יתרון מובנה למציעים מסוימים.

ישנם מציעים הסבורים כי באפשרותם לדחות את מועד תקיפת תנאים אלו עד לאחר שיפורסמו תוצאות המכרז ויתברר אם הצעתם בעלת פוטנציאל ממשי לזכות. מציעים אלו סבורים לעיתים כי חבל על הטרחה שבתקיפת תנאי המכרז אם הצעתם ממילא אינה בעלת פוטנציאל לזכות.

סברה זו מוטעית לחלוטין.

המועד לתקיפת תנאי במכרז – לפני הגשת ההצעות

בהתאם לפסיקת בתי המשפט, מי שחולק על תנאים במכרז מטעמי אי חוקיות או פסול אחר היורד לשורשו של עניין, אינו יכול ליטול חלק באותו מכרז. מי שמעלה טענה נגד חוקיות המכרז צריך להעלות השגותיו מיידית בפניה לבית המשפט ואינו יכול ליטול חלק במכרז.

משמעות הדברים היא שמציע אינו יכול לדחות את מועד העלאת השגותיו עש לאחר פרסום תוצאות המכרז והוא אינו יכול לומר כי הוא ינסה לזכות במכרז, והיה ויזכה, לא יעלה כלל את השגותיו, אולם אם אינו זוכה במכרז, יעלה לראשונה טענות כנגד חוקיות המכרז.

המועד לתקיפת הרכב ועדת המכרזים

פסיקת בתי המשפט לענין פגמים בנאי המכרז הורחבה גם להרכבה של ועדת המכרזים.

בהתאם לפסיקה זו, שטענות כנגד הרכבה של ועדת מכרזים יש להעלות בהזדמנות הראשונה הנקרית על דרכו של הטוען להיותו נפגע. טענה שהיתה ידועה למציע בעת הליכי המכרז אך הועלתה רק לאחר שהתברר לו שהוא לא זכה במכרז לא תישמע.

יש להדגיש כי כוונת הדברים לנסיבות שהיו ידועות למציע טרם הגשת ההצעה ולא לנסיבות שהתבררו לו בדיעבד. כך, לדוגמה, פעמים רבות הרכבה של ועדת המכרזים וזהות יועציה אינם ידועים אלא לאחר פרסום תוצאות המכרז וקבלת העתקים מהפרוטוקולים השונים.