לבעל מחסן זכות עכבון מכח החוק בסחורה המאוחסנת

בית המשפט המחוזי בחיפה קבע כי לבעל מחסן רשוי (בונדד) זכות עכבון בסחורה מאוחסנת מכח החוק, כמו גם זכות לקבלת תשלום דמי אחסנה בגין התקופה שבה הסחורה עוכבה על ידו.

נסיבות המקרה:

המערערת, יבואנית של חומרי גלם, אחסנה טובין במחסן רשוי (בונדד) של בעלת המחסן. בין הצדדים נתגעלה מחלוקת בנושא סכום החוב של המערערת לבעלת המחסן. בעלת המחסן סירבה לשחרר את הסחורה שאוחסנה במחסניו מכוח זכותה לעכבון.

אחת המחלוקות בתביעה עסקה בדמי האחסון המגיעים לבעל המחסן בגין התקופה שבה עיכב אצלו את הסחורה.

פסק הדין:

בית המשפט המחוזי קבע כי יש לראות את בעלת המחסן כשומר שכר, ובמעמדה כשומר, עמדה לה זכות העכבון מכח סעיף 9  לחוק השומרים, תשכ"ז-1967 הקובע כי " לשומר תהא זכות עכבון על הנכס כדי המגיע לו מבעל הנכס עקב השמירה".

גם אם נראה את היחסים בין הצדדים כיחסים שעליהם חל חוק חוזה קבלנות, התשל"ד-1974, בעלת המחסן הייתה זכאית להפעיל את זכות העכבון מכח סעיף 5 לחוק הקובע כי "לקבלן תהא זכות עכבון על נכס שמסר לו המזמין לביצוע מלאכתו  או למתן שירותו, כדי תשלום הסכומים המגיעים לו מן המזמין עקב עיסקת  הקבלנות".

מכאן, שבעלת המחסן הפעילה כדין את זכות העכבון על הסחורה במחסניה, וכל עוד עוכבה הסחורה במחסניה, היא היתה זכאית לחייב את המערערת גם בדמי אחסון ראויים, כאשר דמי האחסון המוסכמים יכולים להוות אינדיקציה לדמי האחסון הראויים.

הצדדים עשויים היו להגיע להסכמה דיונית מהירה למכירת הסחורה המעוכבת והפקדת הכספים בנאמנות עד אשר תוכרע המחלוקת ביניהם, מה שהיה מקטין את נזקי היבואנית. אולם, בהעדר הסכמה בין הצדדים, בעלת המחסן לא יכולה היתה למכור את הסחורה המעוכבת באופן חד-צדדי, באשר זכות העכבון דהיום, אינה מאפשרת לבעל הזכות לפעול למימוש הנכס המעוכב.

ע"א (חי') 1873/05 מרצפון תעשיות בע"מ נ' חב' גב ים למחסני ערובה בע"מ (18/03/2007)