בית המשפט המחוזי מרכז דחה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברות הובלה בטענה להפרה של חוק אויר נקי

בית המשפט קיבל את טענות לקוחת משרדנו והורה על בסיסן על מחיקת הבקשה לאישור התביעה כייצוגית אף כנגד המשיבות האחרות על אף שהגישו בקשות 'הסתלקות מתוגמלת'

כנגד חברת הובלה המיוצגת על ידי משרדנו ו-4 חברות הובלה נוספות הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בטענה להפרה של חוק אויר נקי. 4 חברות ההובלה הנוספות הגישו לבית המשפט בקשה ל'הסתלקות מתוגמלת', שבה נטלו על עצמן התחייבויות שונות וביניהן התחייבו לשלם גמול למבקש האישור ולבא-כוחו.

חברת ההובלה הנוספת, לקוחת משרדנו, התנגדה לבקשה לאישור וטענה כי יש להורות על דחיית הבקשה במלואה בשל חוסר בסיס בעובדות ובדין.

על יסוד טענות משרדנו, ועל אף הבקשות המוסכמות שהוגשו מטעם המשיבות האחרות, הורה בית המשפט על דחיית הבקשה לאישור במלואה כנגד כל המשיבות ובכלל זה על דחיית הסדר התגמול המוסכם בין המשיבות האחרות למבקש האישור.

מתוך פסק הדין:

"בקשת האישור הוגשה נגד חמש משיבות. רק משיבה 2 הגישה תשובה לבקשת האישור וטענה כי יש לדחות את בקשת האישור בשל שלל טעמים שפירטה. יתר המשיבות לא הגישו תשובות לבקשת האישור, וטרם הדיון הגישו בקשות הסתלקות מוסכמות. 

משיבה 2 הגישה תשובה לבקשת האישור בה טענה טענות רבות בגינן יש לדחות את בקשת האישור. בין היתר נטען שהבקשה נעדרת כל תשתית עובדתית, שלא ניתן לנהל את התביעה כייצוגית, שאין למבקש כל עילה לתביעה בהעדר כל נזק, וכי גם לגופם של דברים, בהתאם להוראות, אין חובה לפרסם את הדו"ח השנתי באתר האינטנרט לאחר הראשון במרץ של כל שנה, על כן גם אם המבקש מצא כי בחודש אפריל הדו"ח לא נמצא באתר, אין בכך דבר ואין בכך כדי לבסס כל הפרה של ההוראות.

על יסוד עקרונות אלו, לא מצאתי לפסוק במקרה זה גמול או שכ"ט עו"ד, שכן לא שוכנעתי במידה הנדרשת כי בידי המבקש עילה להגשת תביעה ייצוגית. אין מחלוקת וגם המבקש מודה כי אין בחוק אוויר נקי הוראה ספציפית המאפשרת ניהול תביעה כייצוגית ביחס להפרת הוראותיו. אין גם מחלוקת ואף המבקש לא טוען כי ניתן לנהל תובענה זו כייצוגית מכוח פרט 6 לתוספת השנייה לחוק שעניינו, תביעה בקשר למפגע סביבתי, שכן התביעה אין עניינה בזיהום או במפגע סביבתי, אלא באי פרסום דו"ח באתר האינטנרט.

לאור זאת, התביעה הוגשה לפי פרט 1 לתוספת השניה. אני סבורה כי פרט זה אינו רלוונטי לתובענה, שכן גם אם ניתן לראות במשיבות כ"עוסק", התובענה אינה בקשר ליחסי עוסק-לקוח (ראו בעניין זה ע"א 4110/18 פלונית נ' קדימה מדע-חינוך לחיים בע"מ). די לבחון את הקבוצה אותה מבקש המבקש לייצג, שהיא: "כל אדם אשר יש לו או יכול להיות לו עניין בפרסום מידע סביבתי המחויב בפרסום ע"פ חוק ע"י המשיבות", כדי להיווכח כי התובענה דנן אינה קשורה ליחסי עוסק-לקוח."

ת"צ (מחוזי מרכז) 54044-04-21 מיכאל נ' תעבורה תפזורת ואח' (כבוד השופטת יסכה רוטנברג, 06.02.2022)