הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2013 – הרפורמה במיסוי דירות מגורים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2013 - הרפורמה במיסוי דירות מגורים

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ״ג-1963 (להלן – ״החוק״ או "חוק מיסוי מקרקעין״), קובע הוראות ייחודיות באשר למיסוי מכירת דירות המגורים וזאת בין השאר, בשל ההיבט הסוציאלי הטמון בזכות האישית הבסיסית לדיור.
ביום 29.07.2013 פורסם ברשומות החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013-2014), התשע״ג-2013.
בחוק זה, תוקן חוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס׳ 76), בנושאים שונים, כאשר אחד התיקונים המשמעותיים ביותר עסק בשינוי הסדר המיסוי במכירת דירת מגורים מזכה (דירה המשמשת בעיקרה למגורים – הגדרה בסעיף 49(א) לחוק).
תחילתו של תיקון מס׳ 76 לחוק על מכירת דירות מגורים – הינו מיום 1.1.2014. (למעט התיקון לסעיף 49א(ב) לחוק העוסק בעסקת קומבינציה בה מתבקש פטור על דירת המגורים, שנכנס לתוקף מיום 01.08.13).