הסכמי קבלנות

 ייצוג בהסכמי קבלנות ובמכרזים

משרד עורכי דין יריב דן מציע טיפול משפטי מקצועי ליזמים, מזמיני עבודה וקבלנים בעריכת הסכמי קבלנות ובמשאים ומתנים לכריתתם, לרבות חוזים פאושליים, חוזים על פי כתבי כמויות, חוזי "עד מפתח" (Turn Key Projects), ועוד.
בין הסכמי הקבלנות שטופלו על ידינו ניתן למנות:
• עסקה בין חברת בניה מובילה במשק ליזם לבניית מגדל משרדים.
• עסקה בין חברת בניה מובילה ליזם לבניית מתחם תפעולי.
• עסקה בין יזם לחברת בניה לבניית קומפלקס מגורים הכולל מספר בנייני מגורים.
• עסקאות בין יזמים לחברות בניה לבניית מבנה תעשיה ומשרדים.
• עסקאות בין יזם לחברת בניה לבניית מבנה מגורים.

ייצוג בסכסוכים משפטיים הנוגעים להסכמי קבלנות

בתחום הקבלנות קיימים מושגי יסוד ומסמכים חשובים אשר אינם מוכרים די הצורך לכל אדם, כגון: כתב כמויות, חוזה מדף 3210, המפרט הכללי לעבודות בניין ("האוגדן הכחול"), מפרט טכני מיוחד, לוח זמני כללי, לוח זמנים מיוחד וכד'.
למשרדנו ניסיון בייצוג לקוחות בסכסוכים משפטיים הנוגעים להסכמי קבלנות ולנספחיהם, יישומם ופרשנותם הנכונה.
בין התביעות שטופלו על ידינו בנושאי הסכמי קבלנות ניתן למנות:
• תביעות בין יזמים ומזמיני עבודות לבין קבלני ביצוע בנושאי ליקויי בניה, איחורים במסירה, תשלומים עבור עבודות נוספות, ועוד.
• תביעות בין יזמים ומזמיני עבודות לבין מתכננים ויועצים מקצועיים.
• תביעות הנוגעות לזכויות במקרקעין.

ליווי שוטף בביצוע הסכמי קבלנות

חוזי קבלנות, על נספחיהם השונים, עשויים להקשות גם על מי שעוסק בכך שנים רבות, לא כל שכן ליזם או מזמין עבודה אשר אינו בעל ניסיון רב בכך. במקרים מסוימים אף עלולה להימנע מיזם, מזמין עבודה או קבלן זכות לקבל פיצוי בגין נזקים שנגרמו, תשלומים בגין עבודות נוספות וכיו"ב, בשל כך שלא היה בקיא בהוראות החוזה ולא ידע לעמוד על זכויותיו במועד ובדרך הנכונה.
מטעמים אלו, מציע משרדנו ליזמים, מזמיני עבודה וקבלנים ליווי שוטף במהלך ביצוע הסכמי קבלנות.

ייצוג בהליכים משפטיים מול רשויות שלטוניות, לרבות מוסדות תכנון, ועדות ערר ורשויות מקומיות.