דיני מכרזים ומשפט מינהלי

דיני מכרזים ועתירות מנהליות

משרד עורכי דין יריב דן מציע טיפול משפטי מקצועי לחברות ואנשים פרטיים בסכסוכים משפטיים בתחומי המכרזים והמשפט המנהלי.

מכרזים

משרד עורכי דין יריב דן מעניק ליווי שוטף לחברות ציבוריות ופרטיות מישראל וללקוחות מחו"ל בהליכי מכרזים בישראל. הליווי כולל ייעוץ שוטף, מעבר על מסמכי המכרז וסיוע בהכנת הנספחים והאישורים הנדרשים, סיוע בהכנת שאלות הבהרה, בדיקת חוזה ההתקשרות המצורף למכרז ותנאי ההתקשרות סיוע בתקיפת תנאים בלתי סבירים הכלולים במסמכי המכרז וסיוע בפניות הנוגעות לתוצאות המכרז.

בנוסף, משרדנו מייצג לקוחות מישראל ובחו"ל בעתירות מינהליות בנושא מכרזים, הן כצ עותר התוקף את מסמכי המכרז או תוצאותיו, והן כצד המשיב.
לאחרונה ייצג משרדנו תאגידים ועסקים בהליכי מכרזים או עתירות מינהליות במכרזים שנערכו על ידי חברת נמלי ישראל, חברת רכבת ישראל , משרד הביטחון, משרדי ממשלה ורשויות מקומיות שונות.

משפט מינהלי

משרדנו מייצג תאגידים ועסקים מישראל ומחו"ל בהליכים מינהליים מול הרשויות בישראל, לרבות עתירות מינהליות ועתירות לבית המשפט הגבוה לצדק לתקיפת החלטות שלטוניות ומינהליות.

עתירות לפי חוק חופש המידע

למשרדנו נסיון רב בייצוג לקוחות בהליכים מול רשויות ציבוריות שעניינם גילוי מידע המצוי בידי הרשות. משרדנו הגיש עתירות כנגד רשויות שונות לחייבן לגלות מידע. בעקבות עתירות אלו, הובאו לידיעת הציבור נהלים פנימיים ומידע נוסף אשר הוסתר שלא כדין מהציבור לרבות מידע אישי.

בנוסף למשרדנו נסיון רב בייצוג לקוחות מול רשויות ציבוריות, לרבות הממונה על שוק ההון, בטוח וחסכון, הממונה על הגבלים עסקיים, מוסדות תכנון, ועדות ערר ועוד.


מאמרים אחרונים

דיני מכרזים – פסילת הצעה בשל טעות בתוקף ערבות בנקאית

בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, פגם בערבות בנקאית מוביל, למעט במקרים חריגים ויוצאי דופן, לפסילת ההצעה: "כלל הוא, כך נקבע, כי בכוחו של פגם בערבות להביא לפסילת הצעה במכרז, אף מבלי להעמיק בחקר הטעות, בכוונת המציע או ברצון הערב….ההקפדה היתרה על תנאי הערבות מבוססת על עיקרון השוויון בין המציעים, שהוא

קרא עוד ←

דיני מכרזים – המועד לתקיפת תנאי במכרז

לעיתים כוללים מסמכי מכרז תנאים אשר מפלים לרעה בין מציעים פוטנציאליים שונים או תנאים המעניקים יתרון מובנה למציעים מסוימים. ישנם מציעים הסבורים כי באפשרותם לדחות את מועד תקיפת תנאים אלו עד לאחר שיפורסמו תוצאות המכרז ויתברר אם הצעתם בעלת פוטנציאל ממשי לזכות. מציעים אלו סבורים לעיתים כי חבל על הטרחה

קרא עוד ←

דיני מכרזים – פסילת הצעה בשל סימון מעטפת ההצעה

ישנם מכרזים שבהם קובעת ועדת המכרזים כי אין לבצע סימונים על גבי מעטפת המכרז. אחת ההצדקות לדרישה זו היא למנוע זיהוי של מעטפה עם מציע מסוים. אחד ממקרים אלו נדון בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט בחודש יולי 2015. במסגרת מכרז להסעות תלמידים ועובדי הוראה, נערך סיור קבלנים שבסיומו

קרא עוד ←

דחיית עתירה לביטול מכרז בשל שיהוי בהגשתה

מהו שיהוי? בית המשפט רשאי לדחות עתירה מינהלית, גם במקרה שבו נימוקיה מוצדקים, במקרה שבו הגשת העתירה לוקה בשיהוי. על-פי פסיקת בתי המשפט, השיהוי מורכב משלושה יסודות: יסוד השיהוי הסובייקטיבי, העוסק בהתנהגות העותר ובשאלה אם חלוף הזמן מלמד על כך שהעותר ויתר על זכויותיו; יסוד השיהוי האובייקטיבי, העוסק בשינוי המצב

קרא עוד ←

דיני מכרזים – השתתפות ב"סיור קבלנים" או "מפגש מציעים"

מכרזים ציבוריים רבים כוללים סעיף המחייב את המציעים במכרז להשתתף בישיבה מקדמית הנקראת לעיתים בשם "סיור קבלנים" או בשם "מפגש מציעים". ההשתתפות בישיבה מעין זו מוגדרת לעיתים במכרזים כתנאי סף ולעיתים כדרישה שאינה מהווה תנאי סף. ישנם מקרים רבים שבהם נוסח המכרז אינו ברור ואינו מבהיר האם חובת ההשתתפות ב"סיור הקבלנים" היא

קרא עוד ←

החובה של רשויות ציבוריות לפרסם נהלים פנימיים

לכל רשות ציבורית (משרד ממשלתי, חברה ממשלתית, רשות מקומית וכד') סמכות לקבל החלטות שמשפיעות על החיים של אחד מאתנו באופן ישיר. לעתים ההחלטות של הרשות הציבורית מעוררות חשש כי הן התקבלו בשרירותיות, כי הן נגועות בשיקולים זרים או שהן מפלות לרעה ללא הצדקה. אחת הדרכים להתמודד עם חשש כזה הוא לחייב

קרא עוד ←

דיני מכרזים-חובתה של עיריה לדון בהצעה יחידה

האם רשאית רשות מקומית לבטל מכרז רק בשל הגשתה של הצעה יחידה? תקנה 22(ו) לתקנות העיריות קובעת כי "לא תמליץ הועדה, דרך כלל, על הצעה אם היתה זו ההצעה היחידה שהוגשה, או שנותרה יחידה לדיון בפני הועדה; המליצה הועדה כאמור, תרשום בפרוטוקול את הנימוקים להחלטה". בפסיקת בתי המשפט התעוררה השאלה האם

קרא עוד ←

דיני מכרזים – ביטול תנאי נסתר (מחיר רצפה) במכרז

החלטת בית המשפט העליון בדבר קיומו של "מחיר רצפה" נסתר במכרז מכרז הוא מסגרת פורמלית שבה מוזמנים גופים שונים להתחרות ביניהם ולהגיש למפרסם המכרז הצעות אשר לאחר מכן נבחנות זו כנגד. מכרז נפתח כאשר גוף ציבורי מפרסם הזמנה להציע הצעות. הזמנה כזו צריכה לפרט את השירות או המוצר המבוקש, וכן

קרא עוד ←

דיני מכרזים – החובה לגלות דיונים פנימיים לפי חוק חופש המידע

ישנם מקרים רבים שבהם רשויות ציבוריות מסרבות לגלות פרוטוקולים של דיונים פנימיים בטענה כי על פי חוק חופש המידע מדובר שבמידע שאין חובה לגלות. תשובות הרשויות ניתנות לרוב ללא נימוקים או פירוט, ומבלי שהרשות מצביע על טעם מיוחד נוסף שבגינו היא סבורה כי אין לגלות את המידע. במאמר זה נסקור

קרא עוד ←

דיני מכרזים – פסילת הצעה בשל צירוף ערבות בנקאית שבה תקופת פרעון קצרה מהדרוש

כללי – פסילת הצעה בשל צירוף ערבות מיטיבה במאמר "פסילת הצעה במכרז בשל צירוף ערבות בנקאית ובה תאריך ארוך מהדרוש" סקרנו את פסיקת בית המשפט העליון הקובעת כי ערבות בנקאית בנקאית מיטביה (קרי, ערבות בנקאית שתנאיה טובים מאלו שנדרשו במסמכי המכרז) תביא לפסילת הצעה בדומה לערבות בנקאית מרעה. פסילת הצעה

קרא עוד ←