עדכון קובץ נהלי הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין [אפריל 2021]

להלן הנהלים שעודכנו:

  • 1.1.31 העברת מקרקעין במישרין מהבעלים ליורשיו של רוכש.
  • 1.2.1.3  [ס"ק ב.(1)] רישום הסכם שיתוף.
  • 2.2.24 העברת מקרקעין מיורשי בעל זכות רשומה ישירות לרוכש, העברת מקרקעין מבעל זכות רשומה ישירות ליורשי הרוכש, ומתן הסכמת של יורשים בשם המנוח.
  • 2.2.25 נוהל חדש – רישום פעולת הורשה על חלק מזכויות המוריש.
  • 5.14.7 פטור מהמצאת אישורי מסים (עדכון שורה 25 לטבלה).
  • 5.16.5  תוקף אישורי מס שבח ומס רכוש המוגשים על ידי יורשים.