הזכות המוסרית: חובת מזמין היצירה לתחזק את היצירה ולמנוע פגיעה בה

הזכות המוסרית: חובת מזמין היצירה לתחזק את היצירה ולמנוע פגיעה בה

גופים ציבוריים ופרטיים מתקשרים לעיתים בהסכמים עם יוצרים שעניינם הזמנה של יצירה (לדוגמה, פסל המוצב במקום ציבורי). לעיתים, עם חלוף השנים, מתדרדר מצבה של היצירה בשל פגעי הטבע (גשמים, שנמש, רוחות וכד'), שינוי בצרכים של העיריה, ליקוי בתחזוקה של היצירה ועוד.

בתי המשפט בישראל עסקו במספר מקרים בשאלה מהן החובות המוטלות על הגוף שהזמין את היצירה בקשר עם התחזוקה של היצירה ומניעת פגיעה בה. הדיון במקרים אלו מתמקד בזכות המוסרית של היוצר, הכוללת בתוכה את זכותו של היוצר למנוע פגיעה ביצירה ובשמו של היוצר.

בפסק דין שניתן בשנת 2017 נדונה תביעה של צייר אשר צייער בהזמנת עירייה ציורים במקומות ציבוריים ברחבי העיר. בחלוף 10 שנים גרמו פגעי הטבע לפגיעה קשה ביצירות שהתבטאה בקילוף של הצבע לרבות שמו של היוצר. בית המשפט קיבל את תביעתו של היוצר וחייב את העיריה בתשלום פיצוי בשל הפרת הזכות המוסרית של היוצר בנימוק כי היה על העירייה לתחזק את היצירות באופן שימנע שיבוש של היצירות.

פסק דין נוסף עסק בפסלים שהוזמנו על ידי רשות מקומית. בחלוף השנים הוסר אחד הפסלים בטעות על ידי טרקטור בשירות הרשות המקומית והושלך, ובמקרה נוסף נצבע הפסל שהחליד בצבע שונה מהצבע המקורי. בית המשפט קבע כי במקביל לזכות היוצרים של האמן ביצירתו, שהיא זכותו הכלכלית לניצול היצירה, מכיר החוק בזכות המוסרית ביצירה, שהיא זכותו של היוצר כי יצירתו לא תסולף או תשונה באופן שיפגום בה או בשמו של היוצר. בית המשפט קבע עוד כי לרשות המקומית שמורה הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות הכלכליים שלה בבואה להחליט האם לשפץ את האנדרטה אם לאו ואין זה סביר לדרוש ממנה לשפץ את האנדרטה על חשבון תשלום משכורות לעובדיה או סיפוק צרכים בסיסיים אחרים של העיר. עם זאת, אין פירוש הדבר שהרשות פטורה כליל מתחזוקת הפסלים ומשמירת זכותו המוסרית של הפסל, ועליה לעשות את מיטב מאמציה לעשות כן במסגרת התקציב העומד לרשותה.

בפסק דין נוסף נדונה תביעה של אמן פסל וצייר, שהציב עפ"י הזמנתה של הנתבעת שלושה פסלים סביבתיים באתרים שונים בתחום העיריה. כעבור שנים גילה היוצר כי אחד הפסלים הושמד ושני פסלים אחרים הוזנחו ולא טופלו. בית המשפט חייב את העיריה לפצות את היוצר בשל הפגיעה במוניטין שלו עקב ההשמדה וההזנחה של הפסלים.

בפסק דין נוסף נדונה תביעה של פסל אשר גילה כ-10 שנים לאחר הצבת הפסל כי זה נהרס והזונח על ידי העיריה. בית המשפט קבע כי ליוצר יחס אישי ליצירתו ולא רק יחס כלכלי. כשיוצר מוסר יצירת אומנות לרשות ציבורית למען הציבור, ניתן להסיק התחייבות מכללא של מקבל היצירה לשמור עליה במצב תקין. עוד נקבע כי מצבו המוזנח של הפסל במועד התביעה מדגים פגיעה בזכות המוסרית של הפסל, שכן זכותו של אומן שיצירתו לא תינזק ולא תיהרס.

לקריאה נוספת:

הזכות המוסרית: חובת מזמין היצירה לתחזק את היצירה ולמנוע פגיעה בה

הזכות המוסרית: חובת מזמין היצירה לתחזק את היצירה ולמנוע פגיעה בה גופים ציבוריים ופרטיים מתקשרים לעיתים בהסכמים עם

זכות יוצרים בצילומי אירוע משפחתי

סעיף 33(1) לחוק זכות יוצרים יוצר עיקרון כללי שלפיו "היוצר של יצירה הוא הבעלים הראשון של זכות היוצרים

זכות יוצרים בצילום טכני וצילום סטודיו

היצירות המוגנות בחוק זכות יוצרים סעיף 4(א) לחוק קובע כי זכות יוצרים מגנה, בין היתר, על "יצירה מקורית

זכות יוצרים בצילום תיעודי (דוקומנטרי)

היצירות המוגנות בחוק זכות יוצרים סעיף 4(א) לחוק קובע כי זכות יוצרים מגנה, בין היתר, על "יצירה מקורית שהיא

ת"א (ב"ש) 5211/08 תא (ב"ש) 5211-08 אבנר בר חמא נ' עיריית קרית גת (07 יוני 2012)
תא (ת"א) 40363-06-16 שלום פילוס נ' עירית קריית אונו (26 יוני 2017)
ת.א. (מחוזי- חיפה) 11264/97 תומרקין נ' עיריית קרית ים (2001)
ת.א. (שלום- ת"א) 64221/00 פביאן פרדי נ' עיריית טבריה (2004)
ת.א. (שלום- ת"א) פרדי פביאן נ' עיריית רמת גן (1997)
תא (ת"א) 64221/00 פביאן פרדי נ' עיריית טבריה