דיני מכרזים – פסילת הצעה בשל צירוף ערבות בנקאית שבה תקופת פרעון קצרה מהדרוש


כללי – פסילת הצעה בשל צירוף ערבות מיטיבה

במאמר "פסילת הצעה במכרז בשל צירוף ערבות בנקאית ובה תאריך ארוך מהדרוש" סקרנו את פסיקת בית המשפט העליון הקובעת כי ערבות בנקאית בנקאית מיטביה (קרי, ערבות בנקאית שתנאיה טובים מאלו שנדרשו במסמכי המכרז) תביא לפסילת הצעה בדומה לערבות בנקאית מרעה.

פסילת הצעה בשל צירוף ערבות בנקאית שבה תקופת פרעון קצרה מהדרוש

בעע"ם 6242/09 חג'אזי חברה לסיעוד בע"מ נ' המוסד לביטוח לאומי אחד הפגמים שנפלו בערבות הוא שהבנק הערב התחייב לשלם למשיב את הערבות בתוך שבעה ימים מיום קבלת הדרישה לכך ולא בתוך עשרה ימים כפי שנקבע בנוסח הערבות.

בית המשפט דחה את טענתה של המציעה כאלו מדובר בפגם טכני, אשר מיטיב עם בעל המכרז, ואין בו כדי לפסול את ההצעה:

"עקרון השוויון מחייב שכל המציעים יעמדו בתנאי המכרז ככתבם וכלשונם. אסור שתנאי הערבות יהיו טובים או גרועים מהתנאים שנקבעו במסמכי המכרז. אין מקום לדרוש מועדת המכרזים לבחון כל פגם ופגם, האם הוא מיטיב עם מוציא המכרז או מרע עימו. על מנת להימנע מהסתבכויות משפטיות ומפגיעה בעקרון השוויון על הועדה לבחון האם תנאי הערבות זהים או שונים מן הנוסח המחייב. כל שינוי מן הנוסח המחייב, בין אם הוא לטובה או לרעה, מחייב, על פי רוב, את פסילת ההצעה. כמו כן, מתן אפשרות שמציע יסטה מתנאי המכרז לטובת מוציא המכרז, פותחת פתח מסוכן שמציעים ישפיעו בדרך עקיפה על עבודות הועדה בדרך שאינה הוגנת, אשר נוגדת את עקרונות היסוד של דיני המכרזים" (ר' גם עע"ם 3827/10 טל אופיר גינון ופיתוח בע"מ נ' עיריית נשר (להלן: "עניין טל אופיר")).