אחריות בעל מניות ומנהל להפרה של קנין רוחני מצד חברה

בית המשפט המחוזי בחיפה דן לאחרונה בתביעה שהוגש כנגד חברה וכנגד מי ששימש כבעל המניות והמהנל בחברה בשל הפרה של סימן מסחר רשום.

לאחר שבית המשפט קיבל את טענות התובעת להפרת סימן המסחר שלה, פנה בית המשפט לבחון את שאלת אחריותו האישית של בעלי המניות והמנהל.

בעל המניות טען כי יש לדחות את התביעה נגדו מאחר ולטענתו מדובר בתביעה נגד חברה ואין בסיס בדין להגשת התביעה נגדו באופן אישי, שכן בכך יש משום הרמת מסך שאינה אפשרית על פי הדין.

בית המשפט דחה את הטענה באומרו כי אין בידו לקבל אותה.

בית המשפט מפנה בפסק הדין לפסיקת בית המשפט העליון שבה התווה בית המשפט העליון את המסגרת של האחריות בנזיקין של אורגן או נושא משרה בחברה. לדבריו, בפסיקה זו נקבע כי יכולה לקום אחריות בנזיקין לאורגן של החברה, אם הוא ביצע בעצמו את העוולה בכובעו כאורגן של החברה.

אשר לחתום הקנין הרוחני, נקבע בפסיקת בית המשפט העליון כי אם אורגן מסוים פועל לשם עריכת חיקויו של מוצר, ואותו חיקוי עלול להטעות צרכן סביר של אותו מוצר – הרי מוטלת עליו אחריות . כללי האחריות הרגילים מוחלים על הסיטואציה. לכן, אם האורגן מורה לאדם לחקות את המוצר של אחר ואותו מוצר, שהוא פרי ההוראה, מטעה , הרי שחבות האורגן תקום מכוח סעיף 12 לפקודת הנזיקין.

הוא הדין, למשל, אם האורגן ממנה שלוח ומייפה את כוחו לעשות את המעשה הנזיקי של הפרת קנין רוחני (סעיף 14 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]).

כללי האחריות הרגילים פירושם – הן כללי האחריות לגבי היסוד העובדתי של העוולה, והן כללי האחריות באשר ליסוד הנפשי של העוולה. לכן, אם עוולה מסוימת דורשת יסוד נפשי של מודעות לרכיבים העובדתיים של העוולה – אותו יסוד נפשי יידרש מהאורגן בטרם נבוא להטיל עליו אחריות. אם היסוד הנפשי הנדרש בעוולה הוא יסוד נפשי של רשלנות, אותה דרישה תחול על האורגן. הוא הדין אם העוולה היא עוולה של אחריות חמורה, היינו: עוולה אשר אין בה דרישה ליסוד נפשי לצורך צמיחת האחריות וכנגד גובה האחריות. טענות אלו, עשויות שתיטענה בפי האורגן כפי שהן נטענות בפי כל מזיק אחר. דין האורגן כדין כל אדם אחר.

בבואו ליישם את הכלל אל נסיבות הענין שבפניו, קבע בית המשפט כי מעדותו של בעל המניות הנתבע עצמו עלה כי הוא הרוח החיה בחברה, הוא מקבל ההחלטות והוא זה הרוכש את המוצרים המפרים מגורמים שונים ומייחדם למכירה במסגרת העסק של החברה, ועל כן, נקבע, הוא חב באחריות נזיקית אישית כלפי התובעת.

 

תא (חי') 4250-07-14 Gewiss S.P.A נ' חשמל תמנע בע"מ (מחוזי; אורית וינשטיין; 06/09/15)